วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

บทความเกี่ยวกับ ICT

       ความหมายของ ICT

       คำว่า “ ICT” ย่อมาจาก Information and  Communication Technologies หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

       I ย่อมาจากคำว่าย่อมาจากคำว่า  Information แปลว่า  สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล การประมวลผล เป็นการบวก ลบ คูณ หาร การจัดกลุ่ม การจัดจำพวก ฯลฯ  เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการแปลความหมายทำความเข้าใจได้ง่าย ทำให้มีความเข้าใจตรงกัน

       C ย่อมาจากคำว่า Communication  ย่อมาจากคำว่า Communication  แปลว่า การสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันระบบสื่อสารการโทรคมนาคม ได้เชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ในโลกเข้าด้วยกัน ทำให้เกิดสังคมยุค ไร้พรมแดน มนุษย์ซึ่งอยู่คนละซีกโลก   สามารถติดต่อถึงกันโดยใช้เทคโนโลยีหลายรูปแบบเช่น อินเทอร์เน็ตก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถส่งผ่านข้อมูลได้เกือบทุกรูปแบบ

        T ย่อมาจากคำว่า Technology แปลว่า การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

        ICT กับการศึกษา
      

          ปัจจุบันเรื่องการนำ ICT ไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวงการศึกษาทั้งนี้เนื่องจาก ICT เป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพสูง กว่าเครื่องมือการสอนอื่น ๆเราสามารถใช้ ICT เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มีนักวิชาการศึกษาหลายท่านได้ให้กรอบแนวความคิดในด้าน ICT ดังภาพประกอบดังนี้

         1.นโยบายของรัฐบาล นโยบายการเร่งใช้ ICT (Information and Communication Technology) เพื่อพัฒนาการศึกษาในทุกด้านโดยเฉพาะการช่วยพัฒนา ครู อาจารย์ นักศึกษาได้เข้าถึงแหล่งความรู้และได้เรียนอย่างทัดเทียมกัน การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ฉับไว มีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการเชื่อมโยงเครือข่าย จึงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

          2. ระบบบริหารจัดการด้าน ICT ในการบริหารและบริการทางด้าน ICT มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีข้อมูลทะเบียนนักเรียน มีการเชื่อมโยงและรวบรวมข้อมูล ซึ่งสามารถติดตามความก้าวหน้า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีระบบบริหารงานบุคคล ระบบงานสารบรรณ ระบบห้องสมุด ซึ่งจะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการค้นคว้าที่กว้างขวางขึ้น

          3.  การออกแบบและผลิตสื่อ มุ่งส่งเสริมพัฒนาครู อาจารย์ ให้สามารถออกแบบและผลิตสื่อด้าน ICT เพื่อช่วยให้การสอนมีความน่าสนใจสนุกสนาน ค้นคว้าต่อยอด ความรู้ประสบการณ์จากที่มีอยู่เดิม
        
        4.  ทฤษฎีการเรียนรู้ (Constructionism) มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง กับเครือข่ายการเรียนรู้โดยนำกระบวนการเรียนรู้ มาจัดการให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนรู้ในอดีต มาเป็นการเรียนรู้แบบตลอดชีวิต

          5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องของการกำหนดวิธีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีฯ เพื่อเป็นการใช้เทคนิคต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของการกำหนดวิธีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีฯ เพื่อเป็นการใช้เทคนิคต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของเทคโนโลยี

           6.  การประเมินผลการเรียนรู้  เป็นเรื่องสำคัญขององค์ประกอบดังกล่าว เนื่องจากเป็นการจะทำให้ทราบแนวทางในการพิจารณาเลือกตัดสินใจดำเนินงาน โดยประเมินจากผลงานหรือตามสภาพความเป็นจริงจากกระบวนการเรียนรู้จากกรอบแนวความคิดดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระเทคโนโลยีการศึกษาในด้าน ICT ไปบ้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแนวคิดนี้ทำ ให้ได้พบว่ากรอบแนวคิดในอดีตนั้นบางอย่างไม่ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการกระจายโอกาสการศึกษา เช่น ระเบียบการบริหารงานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ การดำเนินงานด้านระบบเครือข่าย เป็นต้นซึ่งส่งผลกระทบต่อขอบข่ายสาระเทคโนโลยีการศึกษาตามกรอบแนวความคิดที่ได้นำเสนอ


           ICT มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ วัสดุ อุปกรณ์ เวลา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ICT มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพในการปฏิบัติงานระดับองค์กร ระดับแผนก ทั้งในส่วนภาครัฐบาล เอกชน หรือส่วนบุคคล นอกจากนั้น ICT ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างระบบใหม่ หรือปรับปรุงระบบเดิม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเอาหลักพื้นฐานของ ICT มาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่างๆเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ปรับปรุงคุณภาพการบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน การจัดการ และปฏิบัติการ ICT มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงานของทั้งภาครัฐ และเอกชน

          สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) หมายถึง เทคโนโลยีทั้งหลาย (โดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นหลัก) ที่ทำหน้าที่ใน การจัดการข้อมูล ได้แก่ การนำข้อมูลเข้า การประมวลผลข้อมูล ให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ และเผยแพร่ต่อไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ ให้สามารถได้ใช้ผลผลิตนั้น อย่างถูกต้อง ตรงและทันกับความต้องการเราสามารถใช้ติดต่อสื่อสารหาข้อมูล ความรู้ในการศึกษา กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศได้เพื่อหาความรู้และโลกทัศน์ใหม่ๆได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ผู้ติดตาม